Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken Voor een optimale dienstverlening aan onze klanten en aan de bezoekers van www.sam-salon.nl verwerken wij persoonsgegevens van en over u. Voorbeelden van persoonsgegevens, die wij van u verwerken, zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:
  • Maken van afspraken
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om diensten en producten bij u af te leveren.
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming.

Wat zijn cookies

Om de voorkeuren van uw website bezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sam-salon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging en wat doet u als uw privacy is geschonden

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via info@sam-salon.nl . Vaak is het dan snel opgelost.

Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met ons niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@sam-salon.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door SamSalon te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.